NOTA PRAWNA

Zgłoszenia reklamacyjne są przyjmowane poprzez dedykowany formularz zgłoszeniowy (preferowana forma) lub za pośrednictwem infolinii:

▪    Formularz zgłoszeniowy:

https://ql.quadra-net.pl/command/www.partnerOrderForm?useBuiltinCss=true&partnerId=3514

▪    Infolinia: +48 661430728

▪    Adres email: ab@quadra-net.com

(godziny pracy infolinii: poniedziałek - piątek, od 9:00 do 17:00)

Dodatkowo sklepy, które posiadają dostęp do systemu QLS mogą rejestrować zlecenia bezpośrednio w systemie. Każde zgłoszenie musi zawierać numer seryjny i dowód zakupu - bez nich reklamacja nie zostanie uznana. Aktualny status naprawy można sprawdzić w systemie QLS (dla zarejestrowanych sklepów) oraz na stronie: https://www.quadra-net.pl/Main/Quadra/SprawdzStatusNaprawy

Podczas kontaktu z pomocą techniczną należy podać: model, numer seryjny i datę sprzedaży produktu.

Warunki gwarancji dla Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja obowiązuje przez okres 2 (dwóch) lat od daty zakupu produktu. Niniejsza gwarancja stanowi uzupełnienie i nie ogranicza w żaden sposób praw konsumenta wskazanych w obowiązujących przepisach. Gwarancja na produkt udzielana jest wyłącznie przy ścisłym przestrzeganiu zasad eksploatacji i wymagań bezpieczeństwa określonych w dokumentacji towarzyszącej produktom. Jeśli wady produktu wystąpią w okresie gwarancji, zostaną one usunięte bezpłatnie.

Ograniczenia gwarancji.

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania, jeśli:

 • niezbędne dokumenty (paragon lub inny dowód zakupu) nie zostały dostarczone lub informacje w nich zawarte są niekompletne lub nieczytelne;
 • numer seryjny produktu jest zmodyfikowany, usunięty lub nieczytelny; 

Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli wada produktu powstała w wyniku:

 • uszkodzenia mechanicznego, przedostania się cieczy lub innych ciał obcych (w tym owadów) do produktu;
 • uderzenia pioruna, pożaru, powodzi, braku wentylacji i innych przyczyn niezależnych od producenta;
 • użytkowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi;
 • instalacji i / lub użytkowania produktu niezgodnie z instrukcją obsługi;
 • naprawy lub adaptacji produktu wykonanych przez dowolną osobę lub podmiot, inny niż autoryzowani partnerzy serwisowi.
 • jeżeli szkody (wady) są związane z niedopasowaniem standardu komunikacji wodnej i / lub sieci energetycznych. 

Niniejsza gwarancja nie przedłuża się i nie obejmuje odpowiedzialności za ewentualne szkody, bezpośrednio lub pośrednio, wyrządzone ludziom, mieniu lub zwierzętom, jeżeli wynika to z nieprzestrzegania zasad działania lub umyślnych lub niedbałych działań nabywcy lub osób trzecich. Jeśli urządzenie nie spełnia lokalnych przepisów, użytkownik nie powinien korzystać z urządzenia ani z dodatkowych opcji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje okresowej konserwacji, napraw i wymiany części spowodowanych normalnym zużyciem, takich jak: wymiana filtrów i innych części o ograniczonym użytkowaniu.

Niniejsza gwarancja dotyczy produktów zakupionych wyłącznie do użytku osobistego, a nie do odsprzedaży lub prowadzenia działalności gospodarczej. 

01) Administratorem danych osobowych osób uprawnionych z gwarancji jest AB S.A. z siedzibą w Magnicach, ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053834, NIP: 895-16-28-481, dalej jako „Administrator”.

02) Dane osobowe osób uprawnionych z gwarancji będą przetwarzane w celu realizacji roszczeń gwarancyjnych oraz do celów archiwalnych (dowodowych) związanych z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami.

03) Przetwarzanie danych osobowych zostaje powierzone przez Administratora podmiotom wykonującym serwis sprzętu w zakresie realizacji świadczeń gwarancyjnych oraz w celach archiwalnych wskazanych w ust. 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być też inne podmioty uczestniczące w realizacji świadczeń gwarancyjnych, w szczególności podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, dostawcy usług IT, jak również podmioty świadczące usługi księgowe, doradcze.

04) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej zwanego „RODO”.

05) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy której
 • stroną jest osoba której dane dotyczą, tj. realizacji roszczeń z umowy sprzedaży i karty gwarancyjnej; ź art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z przechowywaniem informacji;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, czyli do celów archiwalnych (dowodowych) związanych z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami. 

06) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń z gwarancji, Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, adres zamieszkania/umiejscowienia urządzenia, numer telefonu, adres e-mail, i inne dane osobowe niezbędne do realizacji roszczenia serwisowego.

07) Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla realizacji roszczenia gwarancyjnego.

08) Osoba uprawniona z gwarancji ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w RODO. Osoba uprawniona z gwarancji ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w razie uznania że przetwarzanie realizowane przez Administratora narusza przepisy RODO. W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), osobie uprawnionej z gwarancji przysługuje, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w przepisach, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją tej osoby. Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) można realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@ab.pl.

09) Dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG. Przekazanie może nastąpić wyłącznie na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniany przez państwo, w którym odbiorca danych ma siedzibę lub też na podstawie wzorcowych klauzul umownych.

10) W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmować wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji.