บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากการประสานพลังของ คุณกร และท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์ กับบริษัทโตชิบา คอร์ปอเรชั่น โดยทั้งสองฝ่ายมีวิสัยทัศน์เดียวกัน นั่นคือการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสร้างผลประโยชน์ ความเจริญ และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภคและประเทศชาติ

เราให้ความสำคัญในการสร้างคน และพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ทั้งพนักงานตัวแทนจำหน่าย เพราะทุกคนคือ “อิฐแดง” ที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เน้นการทำงานเป็นทีม เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

ไม่เพียงแค่ต้องการให้คนไทยสามารถเข้าถึงสินค้ามาตราฐานสากล ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน บริษัทฯยังตระหนักถึงความสำคัญของการ “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ผ่านการคืนกำไรสู่สังคม ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยหันมาเอาใจใส่การดูแลสุขภาพ ศิลปะ การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราทำต่อเนื่องมานาวนานกว่า 30 ปี

ปณิธาน “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” อันเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่กับผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์เท่านั้น หากแต่เป็นชีวิตของคนไทยทุกคน นี่คือวิสัยทัศน์ของโตชิบา ไทยแลนด์ ตั้งแต่วันแรกที่บริษัทก่อตั้ง และได้รับการสืบทอดจากรุ่นหนึ่งมาสู่รุ่นสอง และสู่รุ่นต่อๆไป

เพราะเราจะ “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตสู่คนไทย” ในทุกยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรืออนาคต