โตชิบา...ตระหนักเสมอถึงความรับผิดชอบต่อสังคมไทย

จึงได้ริเริ่มโครงการต่างๆ ด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ อันเป็นที่มาของการก่อตั้ง “มูลนิธิโตชิบา-ไทย” ขึ้นในปี พ.ศ. 2534 เพื่อมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนด้านทุน การศึกษา แก่นิสิต นักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จาก 8 มหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ โดยความร่วมมือจาก บริษัทโตชิบา คอร์เปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น แกลุ่มบริษัทโตชิบาในประเทศไทย ให้การสนับสนุนเงินทุนในการก่อตั้งมูลนิธิฯ

มูลนิธิอื่นๆ ของโตชิบา

1. Toshiba International Foundation
2. Toshiba America Foundation

องค์กรภาคีร่วม

1. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) https://www.facebook.com/act.anticorruptionThailand
2. หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย www.thaichamber.org
3. สมาคมไทย-ญี่ปุ่น www.thai-japanasso.or.th/index_th.php