ข้อความจากคุณกนิษฐ

" การพัฒนาประเทศเป็นเรื่องของทุกคน ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของรัฐบาล เป็นหน้าที่พลเมืองของทุกองค์กรและทุกคนต้องทำ "

กิจกรรมเพื่อสังคม สำหรับโตชิบาถือว่าเป็นหน้าที่พลเมือง เป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน เป็นสิ่งที่พนักงานของเราต้อง มีส่วนร่วมช่วยกันทำ เพราะเราคิดเสมอว่าการพัฒนาประเทศเป็น เรื่องของทุกคนไม่ใช่เฉพาะเรื่องของรัฐบาล เป็นหน้าที่พลเมือง ของทุกองค์กรและทุกคนต้องทำ “การให้” คือความสุขที่เต็มเปี่ยมที่สุดมากกว่า “การรับ” การให้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินอย่างเดียว แต่ ให้ได้ทั้งแรงกายแรงใจ ความรู้ความสามารถที่จะสนับสนุน ดังนั้นทุกองค์กรทุกคนสามารถ ให้เพื่อสังคมได้เสมอ เมื่อบริษัทเปิดโอกาส ให้คนของเราได้ “ให้”ผู้อื่นด้วยกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ เขาจะรู้สึกว่าการทำงานของเขาที่นี่มีความหมายมีคุณค่า ไม่ใช่เฉพาะกับเขา และครอบครัวเท่านั้น แต่กับผู้อื่นด้วยเช่นกัน เราเปิดโอกาสให้เขามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดี สร้างอนาคตของ ประเทศด้วยมือ ของพวกเขา เองเช่นกัน

การทำกิจกรรมเพื่อสังคมของเรา คือ การคิดสร้างสรรค์โครงการและ “ลงมือทำ” ด้วยมือของคนของเราเองเพื่อให้เกิด ผลสำเร็จที่ดีที่สุด สำหรับ “ผู้ให้” และ “ผู้รับ” เราไม่ว่าจ้างหน่วยงานหรือบริษัทorganizerใดมาช่วยทำ เพราะการจะได้ “ใจ” ได้จิต สำนึก ต้องมาจาก “การทำด้วยมือของเราเอง” และงานที่ทำด้วยใจมักจะประสบความสำเร็จ และสร้าง ความประทับใจให้กับ “ผู้รับ” มากกว่า

 

นโยบายหนึ่งของโตชิบา คือการให้พนักงานมีจิตอาสา 

นโยบายหนึ่งของโตชิบา คือการให้พนักงานมีจิตอาสา ร่วมกิจกรรมอาสาสมัครกับทางบริษัทเอง หรือกับองค์กรภายนอก กิจกรรมอาสาสมัครที่ เกิดขึ้นเสมอ เช่น การบริจาคโลหิต การร่วมซ่อมแซมพื้นฟูโรงเรียน วัด พื้นที่สาธารณะต่างๆ และในยามที่เกิดภาวะวิกฤต เช่น อุทกภัยต่างๆ พนักงาน โตชิบาก็ไม่รีรอที่จะออกไปเป็นอาสาสมัคร ช่วยเหลือสังคม

 

โตชิบา...ตระหนักเสมอถึงความรับผิดชอบต่อสังคมไทยIndividual Social Responsibly

กิจกรรมต่างๆ เช่น การปลูกป่า การบริจาคโลหิต-อวัยวะ การบริจาคของให้กับโรงเรียน ในถิ่นทุรกันดาร ส่ง สคส. อวยพรปีใหม่แก่ทหารในสามจังหวัดชายแดน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้เป็นกิจกรรมที่คิดและริเริ่มโดยพนักงานโตชิบา ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายของบริษัทที่ต้องการให้เกิด Individual Social Responsibly (ISR) ขึ้นในองค์กร