ปรัชญาโตชิบา | โตชิบา ไทยแลนด์

อิฐแดงโตชิบา และ “การนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต”
หลักสำคัญในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของโตชิบา คือ

1. การทำกิจกรรมเพื่อสังคมไม่ใช่ Green Marketing ต้องไม่วัดผลเพียงเป็นตัวเลข เพราะจะทำให้ดูเหมือนไม่ประสบความสำเร็จดูไม่คุ้มค่า จนในที่สุดจะทำให้เลิก ทำในที่สุด กิจกรรมเพื่อสังคมผลที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลา ถ้าใช้จำนวนเป็นตัววัดการวัดผล ต้องมาจากประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริง กิจกรรมต้องทำจากใจ และจิตสำนึกของการทำหน้าที่พลเมือง ที่ดี

2. การทำกิจกรรมเพื่อสังคมไม่ใช่การสร้างภาพพจน์ ถ้าเราเอางบประมาณส่วนใหญ่ของกิจกรรมไปลงที่การโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ เหลือเงินจำนวน น้อยที่จะทำกิจกรรมจริง กิจกรรมจะไม่ประสบความสำเร็จ การสร้างใจของทั้ง “คนให้” และ “คนรับ”ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะ “ไม่จริงใจ”

3. ต้องเลือกแนวทางที่จะทำที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมดีที่สุด และที่เรามีความ สามารถ และมีใจที่จะทำให้เกิดประโยชน์ได้จริงที่สุดอย่างต่อเนื่อง เพราะเรา ไม่สามารถทำทุกอย่าง ได้ และส่วนใหญ่การทำให้เกิดผลจริง ต้องใช้เวลานาน

4. ต้องทำด้วยมือของเรา มือของพนักงาน ของผู้บริหาร ของลูกค้า ไม่ใช่จ้างคนอื่นทำ งานจะออกมาดีและพิเศษเพราะทำด้วยใจ

5. ต้องทำอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์ และต้องมีการบริหารจัดการ ติดตามผลงานประเมินผล ไม่ใช่ทำแล้วเลิก ทำเหมือนๆกันทุกปีทำแบบ routine ถ้าเช่นนั้นแล้วงานจะไม่ประสบผลสำเร็จ จะไม่ได้คุณภาพที่ดี ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงก็จะน้อย สุดท้ายคนทำก็ไม่มีใจจะทำต่อไป